Windykacja

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi na zlecenie Klientów sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom. Procedura windykacji jest prosta i szybka. W pierwszej kolejności w chwili zlecenia sprawy przez Klienta Kancelaria wystosowuje do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności w nieprzekraczalnym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. W sytuacji nieuregulowania przez dłużnika należności we wskazanym przez Kancelarię terminie, następnym krokiem jest złożenie w sądzie pozwu o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty Kancelaria bezzwłocznie kieruje sprawę do komornika i aktywnie reprezentuje przedsiębiorcę w postępowaniu egzekucyjnym. W celu skutecznego wyegzekwowania dochodzonej należności i zmobilizowaniu dłużnika do spłaty długu w uzasadnionych przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dłużnika na szkodę reprezentowanego Klienta, Kancelaria składa również do organów ścigania zawiadomienia o przestępstwie i czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Pieczęć prewencyjna

W ramach kompleksowej obsługi wierzytelności oferowana pieczęć prewencyjną, która jest istotnym elementem profilaktyki skutecznie zapobiegającym powstawaniu trudnych należności już na początkowym etapie współpracy handlowej. Podstawą użycia pieczęci jest zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności przez oznaczenie wystawianych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków) oraz dokumentów potwierdzających wierzytelność pieczęcią informującą o przekazaniu sprawy do Kancelarii profesjonalnie zajmującej się obsługą wierzytelności, w przypadku braku wpłaty w terminie. Oferowana usługa podnosi poziom dyscypliny wśród kontrahentów oraz prestiż przedsiębiorstwa, które ją stosuje.

 Monitoring płatności

Monitoring to skuteczna metoda stałego kontrolowania terminowego rozliczania płatności, która w znacznym stopniu podnosi dyscyplinę płatniczą Państwa klientów. Sposób działania oraz wybór metod jest każdorazowo konsultowany ze zleceniodawcą i dostosowany do jego potrzeb i konkretnych okoliczności.