Prawo Karne

Reprezentacja w zakresie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego obejmuje:

  • Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • Udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • Obrona w sprawach o wykroczenia,
  • Reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym w tym obejmującym między innymi wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.